درصورت ذخیره نهائی و دریافت شماره دانشجوئی جهت ویرایش اطلاعات و یا بارگذاری مدارک به جای شماره داوطلبی یا پرونده از شماره دانشجوئی استفاده نمائید.
 
داوطلبی/پرونده :
کد ملی:
کد ملی بدون خط تيره و شامل ده رقم باشد.
ثبت نام دانشجويان ورودي جديد