توجه نماييد که شما فقط يکبار امکان ثبت اطلاعات مورد نياز را خواهيد داشت، پس لطفا در ثبت اطلاعات دقت کامل را داشته باشيد.
 
شماره داوطلبی:
کد ملی:
کد ملی بدون خط تيره و شامل ده رقم باشد.
ثبت نام دانشجويان ورودي جديد