جهت عملکرد بهينه نرم افزار، بهتر است از مرورگر
Internet Explorer (IE) Internet Explorere (IE)
استفاده نماييد.